FOTO top
1968 madrid-toredo(13)
1968 sanciago-alicante(10)
1969 barcelona-Italy(19)

Memorial Two Shot
Miki Norio(1)
Alirio Dias(1)
Andres Segovia(1)
Jose Tomas(1)
Narciso Yepes(2)
Syoumura Kiyoshi(1)
Miyoshi Akira(1)
Talemitsu Toru(4)
Hamada Jiro(1)

@